O‘zbekiston geografik atlasi

O‘zbekistonning  geografik o‘rni va uning hududiy xususiyati

      O‘zbekiston geografik atlasi ilmiy, ta’limi va o‘quv faoliyatida keng foydalanishda qo‘llaniladi. Atlas kartografik va matn ma’lumotlari o‘z  ichiga oladi.

      Atlasda tabiiy sharoit va tabiiy resurslarining umumiy tavsifi, shu bilan birga O‘zbekistonning  geografik o‘rni va uning hududiy xususiyati yoritib berilgan xaritalar ko‘rsatilgan.